f&g

سالهاست سیستمهای تشخیص گاز و حریق استفاده می شوند، اما هنوز برخی منفعت آن از نظر ایمنی را زیر سوال می برند. هدف از نصب سیستم تشخیص گاز و حریق دادن هشدار به موقع از اتفاقی ناگوار در حال وقوع  در زمانی که وقت کافی برای جلوگیری از آن موجود باشد، است.این نیاز واضحی است که برخی اوقات از طرف صنایع مورد چشم پوشی قرار می گیرد. این سیستمهای مجهز به جدیدترین فناوریها برای محیطهای کاری خطرناک که احتمال نشت گاز و یا آتشسوزی بالاست، واجب هستند. صنایع نفت و گاز یکی از این صنایع هستند که باید از جدیدترین تجهیزات برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی که محیط کاری و جان کارکنان را تهدید می کند، استفاده کنند.