Industries

اگرچه نیاز برخی از صنایع  به سیستمهای مخابراتی بیش از دیگران است، لیکن تمامی صنایع برای انجام فعالیتهای خود به سیستمهای ارتباطی و مخابراتی قابل اتکا و روزآمد وابسته اند. در عین حال با وجود تشابه سیستمهای مخابراتی و ارتباطی صنایع مختلف به یکدیگر، در کاربرد و مشخصات تجهیزات مورد نیاز متفاوت هستند.

شرکت پرشیا شیدک رایا متخصص یکپارچه سازی سیستمهای مخابراتی با تمرکز بیشتر در صنعت نفت و گاز است. مشخصه بارز این صنعت نیاز به پیشرفته ترین سیستمها و تجهیزات مخابراتی است که باید در شرایط سخت محیط ی فعال و در برابر حوادثی چون توفان، حریق و انفجار مقاوم باشد.

مبتنی بر انجام موفقیت آمیز چندین پروژه یکپارچه سازی سیستمهای مخابراتی دریا و خشکی در صنعت نفت و گاز، شرکت رایا بنا دارد فعالیتش را در حوزه های آب، نیرو، حمل و نقل، معادن، مخابرات، بانک و سازمانهای مالی و گسترش دهد.