power

سیستمها و خدمات مخابراتی نقش مهمی را در صنایع آب و نیرو ایفا می کنند. عملیات پیچیده و داده های مورد نیاز در هر نیروگاه یا تاسیسات آبی متکی بر سیستمهای مخابراتی هستند. ذینفعان این صنایع به نصب جدیدترین فناوریهای مخابراتی به صورت سیستمهای یکپارچه احتیاج دارند. دانش وجود بهترین فناوریها در بازار و توانایی یکپارچه سازی تجهیزات مختلف تخصصی است که در رایا وجود دارد. شرکت پرشیا شیدک رایا با بهره گیری از بهترین مهندسین مخابرات و ایجاد تیم مهندسی کارآ می تواند راهکارهای مخابراتی یکپارچه، مناسب و پیشرفته را طراحی و راه اندازی کند. مدیریت پروژه به منظور اجرای پروژه های واگذاری و حصول اطمینان از انطباق زمان و کیفیت پروژه از فرآیندهای تخصصی شرکت میباشد که با بهره گیری از کارشناسان مجرب و سیستمهای مدیریت پروژه به مناسبترین شکل محقق میگردد. گروه خرید این شرکت از طریق شبکه سازی مناسب و ارتباط با بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات مورد نیاز را با قیمت مناسب و رقابتی تهیه میکند.