سیستمهای مخابراتی در تمامی صنایع مورد نیاز هستند. صنایع حمل و نقل نیز به سیستمهای مخابراتی یکپارچه برای مدیریت و کنترل فعالیتهایش نیاز دارند. سیستم یکپارچه مخابراتی به تسهیل کنترل واسیل نقلیه مختلف اعم از قطار، هواپیما، کشتی، کامیون و غیره کمک می کند. با فناوریهای جدیدی که در بازار وجود دارد، صنعت حمل و نقل نمی تواند بدون استفاده از یک سیستم جامع یکپارچه مخابراتی با موفقیت به فعالیت بپردازد.