mine

معادن جزو سختترین محیطهای کاری محسوب می شوند. برای فعالیت ایمن، موثر و کارآمد در چنین محیطی، استفاده از سیستمهای مخابراتی واجب است. فناوریهای جدید می تواند به ذینفعان این صنعت برای تسهیل فعالیتهایشان و جلوگیری از وقوع اتفاقات ناگوار کمک شایانی کند. سیستمهای مخابراتی به روز که برای چنین محیطهایی طراحی شده اند تنها باعث بالابردن کیفیت کاری در معادن نمی شوند بلکه در نجات جان معدن کاران نیز نقش مهمی را ایفا می کنند.