نصب تلفن های صنعتی تاسیسات ذخیره سازی ماهشهر طبق برنامه در حال اتمام می باشد

نصب تلفن های صنعتی تاسیسات ذخیره سازی ماهشهر طبق برنامه در حال اتمام می باشد