bank

بانکها و موسسات مالی به سیستمهای مخابراتی مورد اطمینان برای انجام فعالیتهایشان نیاز دارند. طبیعت صنعت بانک، فعالین این حوزه را مجاب می کند تا از ایمنترین روشهای ارتباطی استفاده کنند، چرا که کوچکترین ایرادی می تواند باعث صدمات جبران ناپذیر شود. به همین خاطر سیستمهای مخابراتی صنعت بانک همواره باید به روز و یکپارچه باشند و از جدیدترین و بهترین فناوریها برای تسهیل و کارامدسازی فعالیتهایشان استفاده کنند.